Suomisport – Suunnistusliiton lisenssirekisteri

Tietoseloste 23.5.2018

Suomisportin rekisteriseloste löytyy https://www.suomisport.fi/ -sivun alareunasta.

  1. Rekisterinpitäjä

Suomen Suunnistusliitto ry, Valimotie 10, 00380 Helsinki, tietosuoja@suunnistusliitto.fi

  1. Rekisterin nimi

Suomisport – Suunnistusliiton lisenssirekisteri

  1. Rekisterin kuvaus

Suomisport on Suomen Olympiakomitean ja suomalaisen urheiluyhteisön yhteinen urheilu- ja liikuntapalvelu. Suomisport -palvelun kautta rekisteröity voi hankkia erilaisia liikunta- ja urheilupalveluja kuten kilpailulisenssejä, vakuutuksia ja seurajäsenyyksiä sekä ilmoittautua erilaisiin tapahtumiin. Henkilö hallinnoi itse omia tietojaan ja rekisterinpitäjä ja henkilötietojen käsittelijät saavat käyttöoikeuden rekisteröidyn tietoihin ainoastaan määräajaksi, rekisteröidylle ilmoitettuun käyttötarkoitukseen.

Suomisport-palveluun voidaan integroida liikuntaan ja urheiluun liittyviä palveluja. Nämä palvelut hyödyntävät Suomisportin henkilötietoja, jos henkilötietojen käsittelyyn on oikeusperusta. Esimerkiksi kilpailulisenssin henkilötietoja hyödynnetään kilpailujärjestelmässä.

Suomen Suunnistusliiton alaiset lisenssit lunastetaan vuodesta 2018 alkaen Suomisportin kautta.

Kerättävät tiedot

Rekisteröidyn omaa palvelujen hallintaa varten Suomisport-profiilin kerätään seuraavat henkilötiedot:

  1. Henkilötietojen antamisen perusteet ja henkilötunnuksen käyttö

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on meidän välinen sopimus ja siitä johtuvat lakisääteiset velvoitteet. Henkilötietojen antaminen on edellytys sopimuksen syntymiselle.

Palveluun rekisteröidytään sähköpostilla tai matkapuhelinnumerolla. Henkilötunnus pyydetään rekisteröitymisen yhteydessä. Henkilötunnuksen avulla palvelu identifioi yksiselitteisesti rekisteröidyt henkilöt. Identifiointi on rekisteröityjän oma etu, sillä näin palvelu tunnistaa henkilön ja varmistaa, ettei oma henkilöllisyys mene sekaisin toisen rekisteröityjän kanssa. Henkilötunnuksen kerääminen yksiselitteiseen identifiointiin on palvelussa tarpeellista ja lainmukaista.

Suomisport-rekisterin käsittelijät eivät näe eivätkä käsittele rekisteröityjen henkilötunnuksia. Henkilötunnus näkyy vain rekisteröityjälle itselleen sekä Suomisport -järjestelmän pääkäyttäjälle.

  1. Henkilötietojen käsittely ja käyttö

Tietoja vastaanottavat
Tietojen välittyminen

Asioidessaan Suomisport-palvelussa rekisteröityjän henkilötietoja välittyy tai niitä käytetään jokaisen palvelun kohdalla erikseen kuvatulla tavalla. Rekisteröityjälle informoidaan siten palvelukohtaisesti henkilötietojen käytöstä ja käsittelystä, jokaisessa palvelussa erikseen. Jos tietojen käyttö ei perustu muuhun oikeusperusteeseen, kysytään rekisteröityjältä erikseen suostumus tietojen käyttöön, kyseisen palvelun käyttötarkoituksen mukaisesti.

Markkinointilupa

Rekisteröity voi halutessaan antaa suostumuksensa tietojen käyttämiseen kolmansille osapuolille suoramarkkinointiin.

  1. Palveluntarjoajien sitouttaminen tietosuojaan

Teknisen toimittajan Vincit Oy:n kanssa on Olympiakomitealla toimitussopimus, jossa noudatetaan seuraavien sopimusten mukaisia tietoturvan ja tietosuojan sekä henkilötietojen käsittelyn ehtoja IT2015 YSE-yleiset sopimusetoja (kohta 8 ) ja sopimus IT2015 ETP-erityisehtoja tietoverkon välityksellä toimitettavista palveluista (kohdat 13 ja 14). Vincit täyttää ISO-9001 standardin.

Maksupalvelujen tarjoajan, Maksuturva Group Oy:n kanssa noudatetaan maksuturvapalvelun yleisten sopimusehtojen (verkkokauppias), kohdassa 11 toiminnallisuus ja tietoturva, ehtoja sekä sopimuksen liitteessä ”Henkilötietojen käsittely Maksuturva-palvelussa” ehtoja.

Suomisport-palveluiden tarjoajat eli muut rekisterinpitäjät ja käsittelijät, kuten lajiliitot ja seurat sitoutetaan sopimuksin Suomisportin tietosuojaperiaatteisiin.

Vakuutusyhtiöt tai muut palveluntarjoajat sitoutetaan sopimuksin Suomisportin tietosuojaperiaatteisiin.

  1. Henkilötietojen tarkistaminen ja muokkaaminen

Palveluun rekisteröitynyt käyttäjä näkee itse omat tietonsa ja voi hallinnoida ja ylläpitää niitä. Käyttäjällä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilötiedot, oikeus tietojen oikaisemiseen, oikeus käsittelyn rajoittamiseen (esimerkiksi markkinoinnin voi kieltää), oikeus vastustaa käsittelyä, oikeus peruuttaa suostumus ja oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Järjestelmän pääkäyttäjä voi muokata tietoja virhetilanteiden korjaamisen yhteydessä.

  1. Omien tietojen poistaminen

Suomisporttiin integroiduilla palveluilla on oikeus rekisteröityjän tietoihin kyseisen palvelun voimassaolon ajan.

Rekisteröityjän profiilitiedot jäävät Suomisport -järjestelmään. Rekisteröityjä voi muokata omia tietojaan ja/tai pyytää omien tietojen /profiilin täydellistä poistoa siirtymäajan puitteissa. Jos rekisteröityjä katsoo, ettei jatkossakaan tarvitse käyttää Suomisportin laajoja urheilupalveluja voi tietojen poistoa pyytää osoitteella: asiakaspalvelu@suomisport.fi. Viiden vuoden sisällä järjestelmä poistaa automaattisesti passiiviset käyttäjät.